نحوه ارسال کالا ویژه سفارش های تهران و شهرستان به دو صورت می باشد:

 

1-      سفارش های ویژه شهر تهران:

         سفارشهایی که در روزهای کاری تا ساعت 15 ثبت شوند در همان روز توسط پیک موتوری ارسال می گردند و همچنین سفارشهایی که بعد از ساعت 15 و یا در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند، در اولین ساعات کاری روز بعد ارسال می گردند.

2-      سفارش های ویژه شهرستان:

         سفارشهایی که در روزهای کاری تا ساعت 15 ثبت شوند در همان روز توسط پست پیشتاز ارسال می گردند و همچنین سفارشهایی که بعد از ساعت 15 و یا در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند، دراولین ساعات کاری روز بعد ارسال می گردند.